ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายวัดซึก - บ้านหนองบัว) หมู่ที่ 3 ตำบลพระแก้ว (e-bidding) 29/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายวัดซึก - บ้านหนองบัว) หมู่ที่ 3 ตำบลพระแก้ว (e-bidding) 29/03/2561
กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) หมู่ที่ 4 ,5 ตำบลพระแก้ว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/03/2561
ประกาศโครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายวัดซึก - บ้านหนองบัว) หมู่ที่ 3 ตำบลพระแก้ว (e-bidding) 07/03/2561
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายวัดซึก - บ้านหนองบัว) หมู่ที่ 3 ตำบลพระแก้ว (e-bidding) 28/02/2561
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายไปคลองใหญ่) หมู่ที่ 7 ตำบลพระแก้ว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 20/02/2561
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านนางแช่ม แสงสุข) หมู่ที่ 6 ตำบลพระแก้ว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 20/02/2561
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายไปคลองใหญ่) หมู่ที่ 7 ตำบลพระแก้ว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 14/02/2561
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านนางแช่ม แสงสุข) หมู่ที่ 6 ตำบลพระแก้ว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 14/02/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กันเงิน ตามรายการการประชุมสภา อบต.พระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ลว 25 ก.ย.2560) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 06/10/2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง (กันเงิน ตามรายงานการประชุมสภา อบต.พระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ลว 25 ก.ย. 2560) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/10/2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กันเงิน ตามรายงานการประชุมสภา อบต.พระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ลว 25 ก.ย. 2560) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/10/2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กันเงิน ตามรายงานการประชุมสภา อบต.พระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ลว 25 ก.ย. 2560)( โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/10/2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 29/09/2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านดอนพรม-พระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธย 30/06/2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ใกล้คลองขลประทาน)ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22/06/2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถังประปาเหล็กทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา30/05/2560
ประกาศโครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23/05/2560
ประกาศโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ใกล้คลองชลประทาน) ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19/05/2560
ประกาศโครงการซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 7 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/02/2560
ประกาศโครงการซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 6 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/02/2560
ประกาศโครงการซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 5 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/02/2560
ประกาศโครงการซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 3 ร่วมหมู่ที่ 6 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/02/2560
ประกาศโครงการซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 1(สายโอนจากชลประทาน) หมู่ที่ 1 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/02/2560
ประกาศโครงการซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 1(สายบ้านตาน้อย - ถนนคอนกรีต) หมู่ที่ 1 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/02/2560
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 7 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/02/2560
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 6 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/02/2560
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 5 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/02/2560
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 3 ร่วมหมู่ที่ 6 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/02/2560
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด (สายโอนจากชลประทาน) หมู่ที่ 1ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/02/2560
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวทางลูกรังที่ชำรุด (สายบ้านตาน้อย - ถนนคอนกรีต) หมู่ที่ 1 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/02/2560
ประกาศโครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำและติดตั้งชุดประตูปิด-เปิด หมู่ที่ 1 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19/01/2560
กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำและติดตั้งชุดประตูปิด-เปิด หมู่ที่ 1 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13/01/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านดอนพรม-พระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธย 30/11/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประมูลการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านดอนพรม-พระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22/11/2559
ประกาศ e-Auction โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านดอนพรม-พระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 04/11/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2560 29/09/2559
ประกาศโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรัตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 06/09/2559
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน) หมู่ที่ 3 06/09/2559
ประกาศโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณกระจ่ายข่าวบริเวณหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 05/07/2559
ประกาศโครงการทางเบื่องพื้นผิว คสล. พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5 04/07/2559
ประกาศโครงการขุดลอกขยายคลองระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 30/05/2559
ประกาศโครงการขุดลอกขยายคลองระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 30/05/2559
ประกาศโครงการขุดลอกขยายคลองระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6 25/05/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองวิวาท) หมู่ที่ 5 24/05/2559
ประกาศโครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำผิวทาง คสล. หมู่ที่ 4 24/05/2559
ประกาศขุดลอกขยายคลองระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4 ร่วมหมู่ที่ 5 23/05/2559
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายสามแยกลาดยาง) หมู่ที่ 1 23/05/2559
ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองวิวาท) หมู่ที่ 5 18052559
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองวิวาท) หมู่ที่ 5 13052559
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน , ผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลพระแก้ว 20/03/2559

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางทองอยู่ ภูมิม่วง) หมู่ที่ 7 ตำบลพระแก้ว 08/03/2559

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายสม แสงสุข) หมู่ที่ 6 ตำบลพระแก้ว 08/03/2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 (02/03/2559)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเข้าบ้านนายทม ศาสตร์สมัย) หมู่ที่ 4 16/02/2559

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 15/02/2559

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินถมผิวทางลูรังพร้อมทางระบายน้ำ (สายกลางบ้าน ) หมู่ที่ 3 (12022559)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังถังประปาหมู่ที่ 2 9/02/2559 (กำหนดราคากลาง )
ประกาศสอบจ้างโครงการปรับปรุงผิวการจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านดอนพรม-พระแก้ว หมู่ที่ 2 13/07/2558
สอบราคาจ้างการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHAL CONCRETE บริเวณพื้นที่สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลพระแก้ว 6/07/2558
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองบัว 6/07/2558