หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
 
 

 
 

นางนงนุช จันทร์รุ่งโรจน์

 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
     

 

 

 

นายธรณ์ธีรกูน พันธ์ยุโคถ

นายช่างโยธา

 

นายช่างไฟฟ้า

     

 

ว่าง

 

ว่าง

ช่างโยธา

 

พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

นายประกิต สมโสภาพ

 

 

คนงานทั่วไป

 

 

     
     
     
     
 
 
 
 

HTML Counter