หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
 
 

 
 

นางพลอย สุขช่วย

 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
       

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานพัสดุ

       

 

นางสาวเกษรา อินทโชติ

 

ว่าง

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

       

 

   

 

 

 

นางสาวอัจฉรา แคเถาว์

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

       
 

 

 
 

 

 
 

 

 
       
       
       
 
 
 
 
 
 

HTML Counter