หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
 
 

 
 

นางทิพย์ชรินทร์ พูลเพิ่ม

 
 

ปลัด อบต.

 
 

 

 
     
 

 
 

นายอาวุธ วารี

 
 

รองปลัด อบต.

 
 

 

 
     

 

 

 

นางสาวสุภาวดี  ศรีวิชัย

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

 

     

ว่าง

นางสาวชมัยพร พงค์คำ

นางสาวภัทรวดี ซอกดุลย์

ว่าง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

บุคลากร

นักพัฒนาชุมชน

นักวิชาการการศึกษา

       
       

ว่าง

ว่าง

ว่าง

นางอำภา ผาสุข

เจ้าหน้าที่ป้องกันและ

เจ้าพนักงานธุรการ

นักพัฒนาชุมชน

ครูผู้ดูแลเด็ก

       

นางสาวเวสิยา สุขโชติ

ว่าง

นายไกสร แสงเพ็ญจันทร์

นางพิชญา ขันธรูจี

งคนงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับรถ

ครูผู้ดูแลเด็ก

       
 
 
 
 
 

HTML Counter