หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
 
 

 
 

นายวิโรจน์ ศาสตร์สมัย

 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว

 
     

 

 

 

นายพันทิพย์ พรหมมิ

 
 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว

 
     
 

 
 

นางภาวนา จันทยพงษ์ศรี

 
 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
     

นายบุญยัง แย้มศิริ

นายอัมพร ขันธรูจี

นายโดม ธีระวาส

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒

     

นายบุญเลิศ คงเกษม

นายสติ บุญเลิศ

นายเกษม ศาสตร์สมัย

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔

     

นายไพรัช หมมมณฑา

นายพีระวัฒน์ สุขอารมณ์

นายสมบูรณ์ นักธรรม

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖

     

นางอลิสา นิลทคช

นางสุพิณดา หลีกพาล

นายสมจิตร จันทร

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

     

 

   

 

   

 

   
 
 
 
 
 
 

HTML Counter