หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ประวัติความเป็นมา
 

                                ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว เดิมตำบลพระแก้วขึ้นอยู่กับอำเภออุทัย(อำเภออุทัยปัจจุบัน) โดยต่อมาเมื่อ

กระทรวงมหาดไทย ประกาศพระราชกฤษฏีกายกฐานะจัดตั้ง “ที่ว่าการอำเภอภาชี” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำบลพระแก้ว จึงอยู่ในเขต ปกครองของอำเภอ

ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันการใช้ชื่อตำบลการตั้งชื่อตำบลพระแก้วนั้น ไม่ทราบที่มาแน่นอน แต่สันนิฐานจากคำบอกเล่าได้ว่าเมื่อครั้งที่

สมเด็จพระเจ้าพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ ๑) ทรงยกทัพไปยังเวียงจันทร์และเมื่อเสด็จนำทัพกลับไปอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

(พระแก้วมรกต) จากทางเหนือขึ้นไปประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามวรวิหาร (วัดพระแก้วมรกต) ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดินทางได้แวะพักแรม

ที่ตำบล จึงได้เรียกเป็นชื่อตำบลต่อมาอย่างไรก็ดีภายหลังได้มีการแบ่งเขตตำบลตามลักษณะปกครองที่ทำให่ที่ตั้งของวัดพระแก้วในปัจจุบันไปอยู่ในเขต

ตำบลกระจิว ซึ่งเป็นตำบลข้างเคียง ส่วนที่ตั้งศูนย์กลางของตำบลพระแก้วนั้นตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HTML Counter