แผนพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลพระแก้ว
แหล่งท่องเที่ยวตำบลพระแก้ว
ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ตำบลพระแก้ว
กระบวนการ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว 20/11/2558
ประกาศระเบียบกองทุนประกันสุขภาพตำบล ๒๕๕๘
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 30/09/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 31/08/2558
ประกาศรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 11/08/2558