ู่ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว 9/7/2561
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบัญ
คู่มือการบริหารงานบุคคล
การจัดการองค์ความรู้
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สิทธิของคนพิการ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) 1/10/2560
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้วว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2561 1/10/2560
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น1/10/2560
ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน)และลูกจ้าง1/10/2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 29/09/2560
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลพระแก้ว
แหล่งท่องเที่ยวตำบลพระแก้ว
ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ตำบลพระแก้ว
กระบวนการ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว 20/11/2558
ประกาศระเบียบกองทุนประกันสุขภาพตำบล ๒๕๕๘
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 30/09/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 31/08/2558
ประกาศรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 11/08/2558