https://itas.nacc.go.th/go/eit/ta 4w 4mขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2561

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล 01/10/2561
ยกเลิกประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว 30/9/2561
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 29/9/2561
คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
ประกาศรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลพระแก้วเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 10/9/2561
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25561ครั้งที่ 9/2561 20/8/2561
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25561 20/8/2561
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 20/8/2561
ู่ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว 9/7/2561
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบัญ
คู่มือการบริหารงานบุคคล
การจัดการองค์ความรู้
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สิทธิของคนพิการ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) 1/10/2560
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้วว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2561 1/10/2560
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น1/10/2560
ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน)และลูกจ้าง1/10/2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 29/09/2560
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลพระแก้ว
แหล่งท่องเที่ยวตำบลพระแก้ว
ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ตำบลพระแก้ว
กระบวนการ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว 20/11/2558
ประกาศระเบียบกองทุนประกันสุขภาพตำบล ๒๕๕๘
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 30/09/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 31/08/2558
ประกาศรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 11/08/2558