© ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว

เลขที่ ๒๐/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระแก้ว   อำเภอภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา

www.prakaew.go.th     E-Mail : admin@prakaew.go.th

โทรศัพท์ / แฟกซ์ - ๐๓๕-๗๗๕๐๙๖